TPA International

ТРА International (Technische Püfanstalt) с централа Австрия е сервизна фирма към SТRABAG SE с основна цел осигуряване на качеството и иновации в строителния сектор.

Тя е представена в 12 европейски страни с функционираща мрежа от над 100 лаборатории с повече от 600 сътрудници.

ТРА International е представлявана в България от ТРА ЕООД чрез три лаборатории за изпитване Строително Изпитвателен Център (СИЦ) гр. София, гр. Бургас и с. Крепост общ. Димитровград.

От м. август 2003 година СИЦ към ТРА ЕООД е приемник на Централна Строителна Лаборатория към „ИНЖСТРОЙ” АД София.

СИЦ към ТРА ЕООД е лаборатория за изпитване акредитирана съгласно изискванията на БДС EN ISO/IEC 17025:2006 със Сертификат за акредитация №147 ЛИ на БСА валиден до 31.05.2022 г. за извършване на изпитвания и вземане на проби за: цимент, добавъчни / скални материали, строителни разтвори и асфалтобетонни смеси, бетонни и стоманобетонни изделия, битуми, асфалтобетонни смеси и строителни почви.

Понастоящем лабораторията работи с над 50 строителни фирми на българския пазар.

В СИЦ работят 18 сътрудници като постоянен персонал, които са компетентни за вземане на проби и провеждане на изпитвания в обхвата на акредитация. Четирима от тях са с дългогодишен опит в проектирането на бетон и асфалтови смеси, както и обслужването на производствени бази за бетон, бетонови изделия, асфалтови смеси и добавъчни / скални материали и изпитвания на строителни почви.

Основни направления на дейността:

  • Входящ контрол: упражняване на входящ контрол на строителни материали използвани при производство на асфалтови и бетонни смеси, бетонни и стоманобетонни изделия. Вземане на проби при производство и на обект за установяване на проектните физико - механични показатели в лабораторни условия;
  • Оперативен и текущ технологичен контрол – контрол на процесите на строителство и изпълнение на проектните и технологични изисквания и спазване на нормативните изисквания за качествено изпълнение;
  • Приемателен контрол – издаване на протоколи за установяване качеството на строителството и регистриране на данните от лабораторните изпитвания;
  • Обследване на пътища за установяване на действителното състояние на пътни настилки;
  • Лабораторни изпитвания съобразно обхвата на акредитация;
  • Проектиране на състави за бетонни и асфалтови смеси и проверката им в производствени условия;

Участие на СИЦ като лаборатория за изпитване и независима от трета страна в изпълнение на следните по-важни проекти:

„Лот № 8А Път I-7 Пътно кръстовище с път I-6 (Петолъчката) - Ямбол Участък I от km 232+476,27 до km 247+913,77”

„Рехабилитация на Транзитни пътища ІІІ – ЛОТ № 9, Път Е- 79 “ВИДИН – МОНТАНА и Пътен вариант km 36+720 - 37+561”

„Рехабилитация на Транзитни пътища ІІІ – ЛОТ № 4” АМ „Хемус”, уч. 211 - уч. 214”

„Магистрален водопровод от деривация Лозово до хотел Мираж, гр. Бургас”

„Интегриран воден проект на с. Душанци, Община Пирдоп Лот 3: "Изграждане на Пречиствателна станция за отпадъчни води"

„Проект за Модернизация на хвостохранилище Челопеч“

„Метро София ”, II метродиаметър , у - к Пътен възел Надежда - бул. "Черни връх", Метростанция 11 „Метро София - Метростанция 7”

„Изграждане на укрепителна система и възстановяване на съществуващ Път I-9 " Бургас- Малко Търново" при km 282+000”

„Рехабилитация и разширение на водоснабдителна и канализационна мрежи на гр. Кюстендил „Рехабилитация на естакада по бул. "Брюксел гр. София”

„Изграждане на Мега Парк София бул. Цариградско шосе”

„ПСОВ Монтана”

„КПТО Нефтохим Бургас”, „Лукойл – България” ЕООД

Пристанищен терминал "Бургас изток - 2" стар, НТ "Росенец"

„Интегриран инвестиционен проект във водния сектор на гр. Етрополе. Рехабилитация и реконструкция на вътрешниа улична мрежа -гр. Етрополе”

„Доизграждане и рехабилитация на съществуваща водоснабдителна и канализационна мрежа на гр. Пещера, община Пещера, област Пазарджик. Подобект: Доизграждане и рехабилитация на вътрешна канализационна мрежа на гр. Пещера”

„Интегриран воден проект" на гр. Пирдоп”

„Рехабилитация и доизграждане на канализационната и водопроводна мрежа и пречистване водите на гр. Ябланица. Първи етап - изграждане на ПСОВ, Подобект: ПСОВ гр. Ябланица”

„Реконструкция на битова и дъждовна канализация и водопровод по ул. " Черноморска ", гр. Обзор”

Контрол на уплътнение на строителни почви при реконструкция и аварии на улична канализация и водопровод в гр. София с възложители „Галчев Инженеринг“ ООД и Райкомерс Конструкшън АД

"Изграждане на съоръжения за третиране и обезвреждане на отпадъците в общините Панагюрище и Стрелча"

"Преустройство на съществуваща сграда в УПИ VI, кв. 470, м. ЦГИ, р-н Средец, гр. София - пл. "Славейков" № 6а"

"Проект за разширение на метрото в София II-ра метролиния, участък от МС "Джеймс Баучер" / МС II-11 km10+452 до МС II-12 с линеен пункт след нея / km 11+752 /, гр. София"

"Проект за разширение на метрото в София, Първи метродиаметър, етап III, ЛОТ 2, участък от МС 13 (Младост 1 km 15+450) до МС 16 (Бизнес парк Младост 4 km 18+070). Обособена позиция 2 - участък от km 17+000 до МС 16 (Бизнес парк Младост 4 km 18+070)“, гр. София"

"Реконструкция и доизграждане на вътрешната ВИК мрежи на гр. Оряхово - Етап I", гр. Оряхово"

"Водоснабдяване и канализация на с. Войняговци, СО - район "Нови Искър"

"Инфраструктура на обект: "Г София Парк", гр. София"

"Въвеждащ водопровод на с. Владая"

"Проект за добив и преработка на златосъдържащи руди от участък "Ада Тепе", община Крумовград, област Кърджали"

"Северна скоростна тангента от km 0+000 до km 16+540, гр. София"

"Склад за готова продукция, пакетирани хранителни и нехранителни стоки LIDL" в УПИ I -10086 - за производствена и складова дейност, търговия, услуги и обитаване, кв.10, землището на с. Кабиле, с ЕКАТТЕ 35028, Община ТУНДЖА"

"Основен ремонт и разширяване на бул."Коматевско шосе" в обхвата на община Пловдив"

"Основен ремонт на бул."Руски", гр. Пловдив"

"Рехабилитация на бул."Шести Септември" от моста на Адата до бул. "Цариградско шосе", гр. Пловдив"

"Офис сграда ЕКСПО 2000 - фаза IV", гр. София"

"Реконструкция на кръстовище на ул. "Кап. Петко Войвода" и бул. "Цар Симеон Велики"", гр. Стара Загора"

"Реконструкция на ул. "Богатица" от бул. "Арсеналски" до бул. "Джеймс Баучер", р-н "Лозенец", гр. София"

"Производствена сграда на "Палфингер Продукционстехник България" ЕООД - ІІІ-ти етап в УПИ XLII - 510007, 510017, кв. 510, по кадастрален план "Бета" АД гр. Червен бряг"

"Кейови места за обработка на товари, вертикална планировка на територията на пристанищен терминал " Бургас - Изток - 2 " и драгажни дейности в оперативтната акватория и зона за маневриране"

"Проект за разширение на метрото в София, трета метролиния ,втори етап - от km 11+966,34/11 до km 15+749 с четири метростанции. Обособена позиция 1: "Участъкот от km 11+941,33 до km 14+277,56 с дължина 2336,23 m и (Две подземни метростанции)"

"Реконструкция на бул. "Прага" от бул. "Ген. Скобелев" до бул. "П. Славейков", гр. София"

"Булевард Северен", гр. Пловдив"

"Изграждане на нов пътен надлез на km 107+423,59 в междугарието Септември - Пазарджик"

"Модернизация на железопътен участък "Септември - Пловдив" част от Трансевропейската железопътна мрежа", гр. Стамболийски". Подобект: "Пътен надлез на km 137+336.54 по път 1"

"Превантивен ремонт на участък от републикански път II - 18 / Околовръстен път София от km 26+610 до km 31+416"

"Логистичен център JYSK", икономическа зона София – Божурище"

"Проектиране и строителство за модернизация на жп участък София - Елин Пелин"

„Проектиране и строителство на участък от улица №12 и рехабилитация на улица № 15, с улични технически мрежи, в Икономическа зона София-Божурище, общ Божурище, Софийска област"

"Рехабилитация на бул. Пенчо Славейков", гр. София"

"Строително ремонтни работи на път III-813 "Годеч-Драгоман". Участък от km 17+155 до km 27+720 (работен километраж 27+602.410)"

"Реконструкция на път III-8103"

"Проект за разширение на метрото в София, трета метролиния ,втори етап - от km 11+966,34/11 до km 15+749 с четири метростанции. Обособена позиция 1: "Участък от от km 11+941,33 до km 14+277,56 с дължина 2336,23 m и (Две подземни метростанции)"

Многофункционална сграда с апартаментен хотел, търговски обекти, подземен гараж и трафопост в УПИ I и II, кв. 259-а, по плана на гр. София, р-н Триадица СО,м. "Солни Пазар"

„Изграждане на язовир Луда Яна и ПСПВ“, община Панагюрище.

"Проектиране и строителство за модернизация на ЖП участък София - Елин Пелин".

"ПРОЕКТ ЗА ДОБИВ И ПРЕРАБОТКА НА ЗЛАТОСЪДЪРЖАЩИ РУДИ ОТ УЧАСТЪК "АДА ТЕПЕ", ОБЩИНА КРУМОВГРАД, ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ"

"ПАРК ЛЕЙН офис център", гр. София.

"Болкан Бизнес Център", гр. София

"Рехабилитация на бул. Асен Йорданов" от бул. "Шипченски проход" до бул. "Христофор Колумб" и на ул. "Искърско шосе" от бул. "Христофор Колумб" до ул. "Димитър Пешев".

"Бул. Северен" - 'Бул. Рогошко шосе", гр. Пловдив.

"Лидл България енд Ко КД" ЕООД – магазини в София, Варна, Ловеч, Царево, Созопол, Ямбол, Складови бази с. равно поле и с. Кабиле и др.

Начало

За нас

За комплекса

Ахинора HOME

Ахинора OFFICE

Проектът в развитие

180°/360° панорама

Контакти